2019. december 08. vasárnap | Belépés

Alapdokumentumok

 • A Magyar Vámügyi Szövetség Etikai Kódexe

  A Magyar Vámügyi Szövetség

  ETIKAI KÓDEXE

  I. Fejezet

  A KÓDEX HATÁLY

  A A Kódex hatálya kiterjed:

  - Szövetségünk valamennyi tagjára,

  - A nem természetes személy tagok (tagszervezetek) képviseletében eljáró személyekre,

  - Szövetségünk választott tisztségviselőire és alkalmazottaira.

   (A továbbiakban együtt: Tag)

  II. Fejezet

  ALAPELVEK

  1. Szövetségünk a nyíltság, az átláthatóság, a becsületesség és a feddhetetlenség elveit alkalmazva jár el.

  2. Szövetségünk tagjai az ügyfeleiknek a tőlük elvárható szakmai segítséget megadják, segítséget nyújtanak jogaik érvényesítéséhez és kötelezettségeik teljesítéséhez. Tagjaink munkájukkal arra törekednek, hogy megbízóiknak a törvényességbe vetett bizalma az eljárások során töretlenül megmaradjon, erősödjön.

  3. Tagjaink kötelessége, hogy eljárásuk során felhasználjanak minden alkalmat a megbízóik érdekeinek védelmére,a fennálló törvények tiszteletére. Ennek érdekében minden megnyilatkozásukban érzékeltetik a jogállam, a jogrend iránti tiszteletet, segítik a megbízók önkéntes jogkövetését.

  4. Tagjaink nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely veszélyeztetheti a kötelezettségek betartását, nem vállalnak el olyan megbízást, amelyhez nem rendelkeznek kellő ismeretekkel, gyakorlati tapasztalattal, illetve feltétellel, vagy ha a kellő ismeret, tapasztalat szakértő, vagy más személy bevonásával sem pótolható.

  5. Tagjaink a gazdasági tevékenységüket a törvényes előírások keretein belül, a kölcsönös együttműködés szellemében és úgy kötelesek folytatni, hogy ne legyenek ellentétesek jelen Kódexben megfogalmazott üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel, valamint az üzleti szokásokkal.

  6. Tagjaink a szakszerűen végzett szolgáltatás érdekében állandóan részt vesznek szakmai önképzésen, illetve képzésen, elsősorban a Szövetség által szervezett szakmai fórumokon. A Tag, illetve képviselőjének esetleges szakmai hibájának, etikai vétségének megítélésénél súlyosító körülmény, ha bizonyíthatóan elhanyagolta szakmai továbbképzését.

  7. Tagjaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, különös tekintettel arra, hogy az a Magyar Vámügy Szövetség megítélését ne veszélyeztesse.

  III. Fejezet

  ETIKAI NORMÁK

  8. Etikai vétség követ el az a Tag, aki/amely:

  • Az üzleti titkot az üzleti erkölcsbe ütköző módon megszerez, felhasznál vagy a titok birtokosának hozzájárulása nélkül – jogosulatlanul – mással közöl. Üzleti titok megsértésének minősül különösen valamely Tag megbízóinak névsorát megszerezve azt saját üzletköre bővítésére felhasználni, vagy más Taghoz érkező megbízásokat tisztességtelenül megszerezni.
  • A megbízó és más Tag jó hírnevét, hitelképességét vagy üzleti megbízhatóságát valótlan tény állításával, vagy valós ténynek hamis színben való feltüntetésével vagy bármilyen egyéb módon megsérti, veszélyezteti. Ilyen cselekménynek minősül különösen a megbízó vagy Tag személyére, vállalkozói tevékenységére, az általa nyújtott szolgáltatásra vagy előállított termékre vonatkozó becsmérlő, lekicsinylő megjegyzés, sugalmazás, tájékoztatás vagy magatartás, vagy más Tag szolgáltatásainak alkalmatlanságára utaló alaptalan állítás
  • A megbízókat a szolgáltatás igénybevétele érdekében bármilyen módon megtéveszti. Ilyen cselekménynek minősül különösen
  • megtévesztésre alkalmas hiányos tájékoztatás (például jogszabályi előírás miatti teljesíthetetlen szolgáltatás ajánlása).
  • Tagot rosszhiszeműen, alaptalanul etikai vétség elkövetésével vádol.
  • A vám- és az állami adóhatóság jó hírnevét valótlan tény állításával, vagy valós tények hamis színben való feltüntetésével vagy bármilyen egyéb módon történő megsértése, illetve veszélyeztetése.
  • Tevékenysége során vám- vagy állami adóhatósági alkalmazottat, tisztviselőt megvesztegeti, vagy erre mást felbujt, jogosulatlan előny megszerzése érdekében maga vagy Megbízója javára.
  • Más Tagtól, vagy a vám- és állami adóhatóságtól tisztességtelen módon munkaerőt csábit el. Ilyen cselekmény különösen a munkahely változtatás sugalmazása, arra való rábírás, ha a munkavállalót a munkaszerződése megszegésére bírja rá, a munkavállaló átcsábítását üzleti titok megszerzése motiválja, vagy az alkalmazásra egy szervezeti egység, részleg vonatkozásában kerül sor, illetve ha az kirívó jövedelemnövekedéssel jár.
  • A vám- vagy az állami adóhatóságtól a hatósági jogviszonnyal kapcsolatos ok miatt elbocsátott személy két éven belül szakfeladat elvégzésére alkalmaz. Hatósági jogviszonnyal kapcsolatos ok különösen a megvesztegetés, az okirat-hamisítás, valamint a hatósági feladat végzése körében elkövetett szabálysértés, vagy bűncselekmény.

  IV. Fejezet

  ETIKAI VIZSGÁLAT, SZANKCIÓK

  9. Bármely Tag, a Tag megbízója, vagy a vám- illetve az állami adóhatóság képviselője tehet bejelentést az Elnökségnek etikai vétség elkövetésének gyanúja miatt.

  10. Az Etikai Bizottság a bejelentést kivizsgálja, amelyet a bejelentés érkezésétől számított 30 napon belül meg kell kezdeni és további 30 napon belül be kell fejezni. Az Etikai Bizottság elnöke a vizsgálat alapján összefoglalót készít, amelyben javaslatot tesz a bejelentés kezelésére, részletesen bemutatja a bejelentés szerinti cselekményt, annak minősítésére javaslatot tesz, valamint feltárja az enyhítő vagy súlyosító körülményeket. Az Elnökség soron következő ülésén, amennyiben maga is egyetért a bejelentésben foglaltak etikai vétség minősítésével, a következő szankciókat alkalmazhatja az etikai vétséget elkövető Taggal szemben:

  a. Figyelmeztetés.

  b. Kéthavi tagdíjnak megfelelő összeg befizetésére kötelezés (külön tagdíj).

  c. Tagsági jogviszony felfüggesztése meghatározott időre, legfeljebb egy évre, ide nem értve a tagdíjfizetési kötelezettséget.

  d. A Szövetségből történő kizárás.

  Belátása szerint felhívhatja a sérelmet szenvedett fél írásbeli megkövetésére.

  11. Az Elnökség által elmarasztalt Tag az Elnökség döntése ellen a soron következő Közgyűléstől jogorvoslatot kérhet, kérelmét az Elnökségnek adja át. A jogorvoslati kérelmet az Elnökség a Közgyűlés napirendjére felveszi. A Közgyűlés döntése lehet az Elnökség által alkalmazott szankció eltörlése, enyhítése, vagy jóváhagyása.

  12. Amennyiben az elmarasztalt Tag jogorvoslati kérelmet nyújt be, az Elnökség által megállapított szankció a Közgyűlés döntéséig nem lép hatályba. Ez idő alatt az elmarasztalt esetleges választott tisztségét nem gyakorolhatja.

  13. Az Elnökség, valamint a Közgyűlés döntését a Tagokkal az egyébként szokásos módon közölni kell. A Közgyűlés jogerős marasztaló határozata ellen az elmarasztalt tag az arról való tudomásszerzést követő 30 napon belül bírósági keresettel élhet.

  14. Amennyiben a bejelentés alaptalannak bizonyul, a rosszhiszemű bejelentővel szemben, ha egyébként Kódexünk hatálya alá tartozik, azonos eljárást kell lefolytatni.

  15. Az Etikai Bizottság Elnökből és három tagból álló állandó bizottság. Az Etikai Bizottságot a Közgyűlés választja meg. Az egyes ügyekben háromtagú, az Elnöke által összeállított tanácsban jár el.

  16. Amennyiben az Etikai Bizottság két, bármely okból kieső (összeférhetetlenség, betegség stb.) tagja miatt működésképtelenné válna, úgy az adott ügy kivizsgálásában való részvételre helyette – nem állandó tagként – az Elnökség kér fel egy személyt a Tagság képviselőiből.

  V. Fejezet

  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  17. Jelen Etikai kódexben foglaltaknak minden Tag aláveti magát, az Etikai kódex azonban nem helyettesíti a Szövetség tagságára vonatkozó szakmai jogszabályokban foglalt előírásokat, korlátozásokat, vagy tilalmakat.

  18. Ezen Etikai kódexet a Szövetség 2010. május 6.-án megtartott Közgyűlése elfogadta.

  19. Ezen Etikai kódex az elfogadását követő napon lép hatályba, az Elnökség a Tagságot az egyébként szokásos módon tájékoztatja az elfogadott Etikai kódexről, valamint az internetes honlapján közzéteszi.

  Budapest, 2010. május 6.

  Tüske Péter MVSZ elnök

 • MEGHÍVÓ
  MEGHÍVÓ Tájékoztatom, hogy a Magyar Vámügyi Szövetség évi rendes (beszámoló) közgyűlését összehívom, s arra Önt ezúton meghívom. A közgyűlés helyszíne: TULIP INN BUDAPEST MILLENNIUM HOTEL (Budapest, VIII. Üllői u. 94-98.) I. emeleti nagyterme A közgyűlés időpontja: 2017. május 24. (szerda) 10 óra Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja – változatlan helyszínnel – 2017. május 24. 1030. A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától…
 • Közgyűlés jegyzőkönyv - 2016-03-17
  Közgyűlés jegyzőkönyv - 2016-03-17 a Magyar Vámügyi Szövetség 2016. március 17-én 10 órára meghirdetett évi rendes (beszámoló) közgyűléséről   A közgyűlés helyszíne: Hotel Millennium (Budapest, VIII. Üllői u. 94-98.) I. emeleti terme Jelen vannak: Ezen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező jelenléti ív szerint: 41 szavazásra jogosult tag, illetve tagi képviselő. A szövetség elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére : Dr. Nagy Istvánra, a jelenlévők ezt a javaslatot egyhangúan elfogadják Dr. Nagy István levezető…
 • Szervezeti és Működési Szabályazt

  A Magyar Vámügyi Szövetség szervezeti és működési szabályzata az alábbi linkre kattintva PDF formátumban letöltehető:

 • A Magyar Vámügyi Szövetség Választási Szabályzata

  A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

  A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése – az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján – háromévente a következő tisztségviselőket választja:

  A. Titkos szavazással:

  Elnök (1 fő)

  Alelnök (1 fő)

  Elnökségi tagok (3 fő)

  Felügyelő Bizottsági elnök (1 fő)

  Felügyelő Bizottsági tagok (2 fő)

  B. Nyílt szavazással:

   - Szakmai és Nemzetközi bizottsági elnök (1 fő), illetve tagozatvezetők (4 fő),

   -  Oktatási és Továbbképzési bizottsági elnök (1 fő), illetve tagok (3 fő),

    -  Jogi és Etikai bizottsági elnök (1 fő), illetve tagok (4 fő),

  Jelen szabályzat a választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos teendőket tartalmazza.

  1. A választások előkészítése

  1./A Szövetség elnöksége a közgyűlést megelőzően legalább 30 nappal kijelöli a Jelölő Bizottság elnökét (1 fő) és tagjait (3-4 fő), s írásban felkéri őket a tagság lehetőség szerint teljes körű megkeresésére, s a szóbeli javaslatok alapján a jelölőlisták elkészítésére.

  Egyidejűleg – saját tagjai közül, elnökségi határozattal – javaslatot tesz a tisztújító közgyűlés levezető elnökére, aki ettől kezdődően a választások megtörténtéig szorosan együttműködik a Jelölő Bizottság elnökével, úgy is, mint az Elnökség választásokért felelős tagja.

  A Jelölő Bizottság munkáját annak elnöke hangolja össze (feladat-meghatározás, feladatmegosztás, határidők stb.)

  - 2 -

   2./A Jelölő Bizottság tagjai a tagság általuk megkérdezett részének javaslatait tisztségenkénti bontásban rögzítik. Valamennyi javasolt jelöltet megkérdeznek abban a tekintetben, hogy vállalja-e az adott tisztség(ek)re történő jelölést. A jelölés elfogadása esetén – adott esetben a titkárság útján – megküldik a jelölt számára, kitöltés és visszaküldés céljából a jelen szabályzat mellékletét képező űrlapot Egy-egy jelölt több tisztségre is jelölhető. Az ennek megfelelően előkészített rész-listákat a tagok az elnök részére átadják (megküldik). A Szövetség elnökségét is – mint azt a testületet, amelynek a legnagyobb a rálátása a tagság elmúlt háromévi szövetségi munkájára – megilleti a jelölés joga. Az így megszülető jelöltlista kizárólag egyetlen vélemény erejével bír, az senkire, még a meghozatalában résztvevőkre sem jár semmiféle kötelezettséggel.

   3./ A Jelölő Bizottság elnöke a rész-listákat tisztségenként összesíti, s így elkészíti a Jelölő Listát. A Jelölő Listán a jelöltek a jelölések számától függetlenül, ABC-sorrendben szerepelnek. A Jelölő Listát annyi példányban kell elkészíteni, hogy az egyben a titkos szavazás esetében szavazólapként is funkcionáljon (minden név mellé  jelet kell elhelyezni.).

  A nyílt szavazással választható tisztségekre jelöltek listáját nem kell sokszorosítani.

        4./A Jelölő Bizottság elnöke munkájáról folyamatosan beszámol a választásokért felelős elnökségi tagnak, továbbá a tisztújító közgyűlést megelőző ülésén az Elnökségnek.

  1. A választások lebonyolítása

   1./ A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a Jelölő Bizottság személyi összetételéről, majd felkéri annak elnökét a Bizottság munkájának ismertetésére.

  A Jelölő Bizottság elnöke tájékoztatást ad a Bizottság által végzett munkáról.

    2./ A levezető elnök háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot választat a Szövetség jelenlévő tagjai közül.

     3./ A levezető elnök irányításával kezdődik a választási procedúra, először a titkos szavazással választandó tisztségekre.

   3.1./A Jelölő Bizottság elnöke tisztségenként külön-külön ismerteti a tagság által javasolt jelölt(ek) listáját. A szavazás is tisztségenként zajlik.

  - 3 -

   3.2./A levezető elnök megkérdezi a közgyűlésen megjelent jelölte(ke)t, hogy vállalják-e a jelölést. (Amennyiben a jelölt nem jelent meg a közgyűlésen a jelölés vállalását a Jelölő Bizottság elnökéhez eljuttatott írásos nyilatkozattal is megteheti.) Ezt követően megkérdezi a közgyűlés résztvevőitől, hogy az előzetes listán szereplő(kö)n kívül van-e más jelöltre javaslatuk. Amennyiben nincs, úgy a jelölő lista szavazólappá válik. Amennyiben van, s az utólagos jelölt el is fogadja a jelölést, úgy a jelölő listára pótlólag, kézírással fel kell vezetni az új jelölt nevét.

   3.3./Az így elkészített szavazólapokat a Jelölő Bizottság tagjai kiosztják a résztvevők között, akik a megfelelő jelölést követően azt az urnába helyezik.

    3.4./A szavazás akkor érvényes, ha a közgyűlésen megjelent rendes tagok legalább 50%-a plusz 1 fő érvényes szavazatott adott le. Egy szavazat akkor érvényes, ha a szavazólapon feltüntetett jelöltek közül annyi név mellett szerepel X jel, ahány személy az adott posztra megválasztható.

     3.5./A Szavazatszámláló Bizottság elnöke tisztségenként ismerteti a választás eredményeit.

  Megválasztottnak az tekinthető, aki:

  - az egy fő által betöltendő tisztség esetében a legtöbb szavazatot,

  - a több fő esetén betöltendő tisztség esetében (pl. bizottsági tagok) a megválasztható létszámon belül a legtöbb szavazatot kapta.

  Abban az esetben, ha azonos szavazati arány miatt nem dönthető el a választás eredménye, a szavazást meg kell ismételni.

      3.6./Amennyiben egy-egy jelöltet több tisztségre is jelöltek, úgy az első   tisztségre történt megválasztását követően (amelyre nézve a jelölés elfogadását illetően előzetesen nyilatkozik) nevét a többi jelölőlistáról (szavazólapról) törölni kell, és a nyílt szavazással megválasztandók között sem indulhat. Amennyiben a Szövetség Elnökének több jelöltet jelöltek, a meg nem választott jelölt(ek) automatikusan felkerül(nek) az Alelnök- jelöltek listájára. A meg nem választott Alelnök jelölt(ek) automatikusan felkerül(nek) az Elnökségi tag-jelöltek listájára.

        3.7./A nyílt szavazással választandó tisztségviselők megválasztása a 3.1. - 3.6. pontban rögzítettektől annyiban tér el, hogy a közgyűlés tagjai kézfelemeléssel döntenek a Jelölő Bizottság elnöke által ismertetett javaslatokról. A bizottsági tagokról összevontan is lehet szavazni, ha ezt a jelöltek száma lehetővé teszi, de a közgyűlés bármelyik tagja kérésére személyenkénti szavazást kell tartani.

  - 4 -

  1. Eljárás választási ciklus közben megüresedő tisztségviselői hely betöltésére

  1./ A két választás közötti időszakban megüresedő választott tisztségviselői hely ideiglenes betöltésére az elnökség köteles 30 naptári napon belül, a következők szerint intézkedni.

  1.1./ Kijelölés: Az elnökség döntést hoz a szóba jöhető személy kijelöléséről és tagjai közül felelőst választ az ügy intézésére.

  1.2./ Felkérés: Az elnökség ezzel megbízott tagja felkéri a jelöltet a tisztség elvállalására.

  1.3./ Megbízás: Amennyiben a jelölt elfogadja a felkínált tisztséget, úgy az elnökség az erről hozott határozatával megbízza a jelöltet annak ideiglenes betöltésére. Amennyiben a jelölt nem fogadja el a felkérést, úgy az eljárást meg kell ismételni mindaddig, amíg megoldás nem születik.

  2./ Az elnökség az 1.3./ szerinti döntését köteles jóváhagyásra a soron következő közgyűlés elé terjeszteni. A közgyűlési jóváhagyással az ideiglenes megbízás – a következő tisztújító közgyűlésig – végleges hatályúvá válik. Amennyiben a közgyűlés nem hagyja jóvá az elnökségi megbízást, úgy haladéktalanul új, bármelyik jelen lévő szövetségi tag által helyben javasolt é s a javaslatba hozott által a jelölést elfogadó személyt kell – egyfordulós, egyszerű szótöbbségű szavazással – a korábban megüresedett tisztségre megválasztani. A valaki által önmagára tett javaslat nem szabálytalan, azt önkéntes jelentkezésként kell kezelni. Abban az esetben, ha a jelölt a szavazás során nem éri el a jelen lévő szavazatok fele + 1 szavazat mértékű támogatást, a választást eredménytelennek kell nyilvánítani, egyúttal az elnökség 1.3./ pont szerinti határozata végleges hatályúvá válik.

  A Választási Szabályzatot jelen – az időközi módosításokat is magába foglaló – formájában és tartalmával a Magyar Vámügyi Szövetség 2015. március 11.-i közgyűlése fogadta el, és az 2015. március 12.-én lép hatályba.

  MVSz elnök

Qr Code