AZ MVSZ KÉPZÉSI KÖZPONT KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


1. BEVEZETÉS

Az MVSZ Képzési Központ Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az MVSZ Képzési Központ Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és tőle telhetően megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az MVSZ Képzési Központ Kft, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az MVSZ Képzési Központ Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, és vállalja, hogy az esetleges változásokról időben értesíti partnereit. Ha az MVSZ Képzési Központ Kft. partnerei kérik, az azonosítást követően az MVSZ Képzési Központ Kft. által gyűjtött és rendelkezésére álló személyes adatokat kiadja számukra és a felhasználó kérésére törli vagy módosítja azt.

Adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabállyal:

–           a 2011. évi CXII. törvénnyel, mely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezik (a továbbiakban: Infotv., adatvédelmi törvény)

–          és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendeletével, GDPR)

Az MVSZ Képzési Központ Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: MVSZ Képzési Központ Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Rokolya u.25.

Ügyvezető: Tolnainé dr. Tóth Veronika

Telefon: +36703999664

E-mail: kepzes@mvsz.eu

Adószám: 26799401-2-41

EU Adószám: HU26799401

Az MVSZ Képzési Központ Kft. honlapjának címe: https://mvsz.eu/kepzesi-kozpont/

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelvek folyamatosan elérhetők itt.

Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, a kepzes@mvsz.eu címre írt levélben kérhet további tájékoztatást. Jogait és kéréseit tiszteletben tartjuk, a jogszabályban rögzített 30 napon belül teljesítjük.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS ELVEI

3. 1. Az adatkezelés célja

Az MVSZ Képzési Központ Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Ennek jogalapja a hivatkozott 2011. évi CII. törvény (Info tv.) 5. § (1) pontja és az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR).

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk az MVSZ Képzési Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3. 2. Adatkezelés elvei

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

16. életévét be nem töltött személyek Személyes adatait nem kezeli az MVSZ Képzési Központ Kft., így szülői hozzájárulásra nincsen szükség. Emellett a közvetlenül 18. év alattiak részére nyújtott ismeretterjesztési szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban – hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Ha Ön bármelyik felületünkön regisztrál, akkor a következőkben ismertetett adatokat gyűjtjük.

4.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

Minden szolgáltatásunk esetében naplózzuk a következő adatokat biztonsági szempontból:

– Megtekintett oldal és megtekintés időpontja

– IP cím

– Böngésző süti/cookie

4. 1. 1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MVSZ Képzési Kft. titkárságának ügyfélkapcsolati munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó interakció után 365 napig tart.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton a 1131 Budapest, Rokolya u.25. címen,

– e-mail útján a kepzes@mvsz.eu címen.

Amennyiben az űrlap kitöltésével megadja adatait és jelzi érdeklődését az MVSZ Képzési Központ Kft. által nyújtott képzés, szakmai program, rendezvény vagy egyéb szolgáltatás iránt, jelentkezését szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelése jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt, ha nem kéri a folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adatait továbbra is kezeljük

4. 1. 2. Hírlevél

Az adatkezelés célja: az érdeklődő feliratkozik hírlevelekre, tájékoztató anyagokra, melyekben rendszeres tájékoztatást kap szakmai hírekről, az MVSZ Képzési Központ Kft. eseményeiről, tevékenységéről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet minden emailben elhelyezett leiratkozási linkre kattintva bármikor visszamondhat.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, feliratkozási oldal linkje, érdeklődési kör.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MVSZ Képzési Központ Kft. titkárságának marketing és kommunikációs vezetője és munkatársa.

Az adatkezelés időtartama: határozatlan, az érdeklődő leiratkozásáig.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva

– postai úton a 1131 Budapest, Rokolya u.25. címen,

– e-mail útján a kepzes@mvsz.eu címen.

4. 1. 3. MVSZ Képzési Központ Kft. rendezvényre jelentkezés

Az adatkezelés célja

–          Jogai védelme

–          Beazonosítás, kapcsolattartás

–          Az Ön számára küldött marketing üzenetek testreszabása.

–          Jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása

–          Ügyféltámogatás, szolgáltatások bemutatása, kérdések megválaszolása

–          Számlázás

–          Statisztikák, elemzések készítése és ez alapján tartalomfejlesztés, hogy valóban olvasott tartalmak készüljenek

–   Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése

–          Törvényi kötelezettségeknek történő megfelelés

–          Jogos üzleti érdekek érvényesítése

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson, viszont az adatok megadása a jelentkezéssel létrejövő szerződés megkötéséhez kötelező.

A jelentkezés során, speciális esetekben hozzájárulását kérjük adatai feltüntetéséhez vagy kép-és hangfelvétel készítéséhez. Ezek célja szolgáltatás teljesebbé tétele vagy későbbi marketingkommunikációs célú felhasználás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, beosztás, cég adószáma, tagsági forma, számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont. Alkalmanként – amennyiben a beléptetéshez szükséges – rendszám, személyi igazolvány szám, hallgatói jogviszony igazolás, vámtanácsadói nyilvántartási szám, vámügynöki nyilvántartási szám.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MVSZ Képzési Kft. szervezési és eseményekért felelős munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó interakció után 365 napig tart.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton a 1131 Budapest, Rokolya u.25. címen,

– e-mail útján az kepzes@mvsz.eu címen.

Emailben tájékoztatást küldünk további eseményeinkről, újdonságainkról. Amennyiben jelzi, hogy nem szeretne többet ilyen jellegű levelet kapni, úgy adatai törlésre kerülnek.

4. 1. 4. MVSZ Képzési Központ Kft. képzésre, szakmai programra, konferenciára, egyéb szolgáltatás igénybevételére való jelentkezés, vásárlás

Az adatkezelés célja: jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása, kapcsolattartás, FAR felnőttképzési adatszolgáltatás, felnőttképzési szerződés kötése, számlázás, a szolgáltatás kielégítő teljesítése, a vásárolt termék kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson, viszont az adatok megadása a jelentkezéssel létrejövő szerződés megkötéséhez kötelező.

A kezelt adatok köre:

–          FAR felnőttképzési adatszolgáltatáshoz szükséges:

Név, születési név születési ideje, születési helye, állandó- és postacím, állampolgárság, beosztása, legmagasabb iskolai végzettség, költségviselő.

–          Azonosításhoz, tájékoztatáshoz szükséges:

Anyja neve, születési hely, e-mail cím, telefonszám, honnan értesült a képzésről

–          Szerződéskötéshez, vásárláshoz szükséges:

Munkahely neve, feliratkozás ideje – költségátvállalás esetén a költségvállaló cégneve, adószáma, számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve és telefonszáma, képzési díjra vonatkozó kedvezmény igénybevételét megalapozó információk (MVSZ tagság, kedvezményben részesített logisztikai érdekképviseletnél nyilvántartott tagság  különleges személyi státusz (nyugdíjas, felsőoktatási intézményben diák, álláskereső, megváltozott munkaképességű, kismama), .

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MVSZ Képzési Kft. ügyvezetője és oktatásszervező munkatársa.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó interakció utáni 365. napig tart.

Az adatokat megismerhetik: az MVSZ Képzési Központ Kft. ügyvezetője és oktatásszervező munkatársai.

A képzésre való jelentkezést követően oktatásszervezőnk vagy munkatársa emailben tájékoztatást fog adni aktuális képzéseinkről, lehetőségeinkről, érdekes szakmai újdonságainkról. Amennyiben jelzi, hogy nem szeretne többet ilyen jellegű levelet kapni, úgy adatai törlésre kerülnek.

4. 1. 5. Gyakornoki programra , mentorálásra jelentkezés

Az adatkezelés célja: az MVSZ Képzési Központ Kft képzésein részt vevők tájékoztatást kapnak a képzésekhez kapcsolódó gyakornoki vagy mentorálási lehetőségről, amelyet az MVSZ tagjai/tagvállalatai ajánlanak fel a képzési szakterülethez kapcsolódóan. Aki ezekkel élni szeretne szükséges jelentkezését és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait kezelni.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám (kötelező), születési idő, lakóhely, munkavégzés helye, foglalkoztatás jellege, végzettség, nyelvtudás, munkatapasztalat, jogosítvány típusa, gyakornoki/mentorálási jelleg választása, önéletrajz.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MVSZ Képzési Kft. oktatásszervező munkatársa.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó interakció utáni 365. napig tart.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton a 1131 Budapest, Rokolya u.25. címen,

– e-mail útján az kepzes@mvsz.eu címen.

4. 1. 6. Pályázatra jelentkezés

Az adatkezelés célja: A munkáltatók által humánerőforrás fejlesztésére szolgáló uniós/kormányzati támogatást biztosító pályázatokon való részvétel esetén az MVSZ Képzési Központ Kft. együttműködik a pályázati anyagok elkészítésében a képzésre vonatkozó információk megadásával.

A kezelt adatok köre: a pályázattal érintett képzésben szereplő személyek vonatkozásában a név, e-mail cím, telefonszám (kötelező), születési hely és idő, postacím, végzettség, diploma adatok, munkakör, beosztás, szakmai tapasztalat, nyelvtudás

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MVSZ Képzési Központ Kft. pályázat feldolgozásával foglalkozó munkatársa.

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezést követő 365. napig tart

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton a 1131 Budapest, Rokolya u.25. címen,

– e-mail útján az kepzes@mvsz.eu címen.

4. 1. 7. Weboldal

Weboldalunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím). Google Analytics segítségével követjük, hogy partnereink mit néznek, hogy számukra is érdekes tartalmat tudjunk szolgáltatni. Facebook és Google Adwords sütik kerülnek a böngészőbe, amiatt később MVSZ Képzési Központ Kft. által kiadott hirdetéseket láthat ezen szolgáltatókon keresztül. Ezeket az adatokat 26. hónap után töröljük.

4. 1. 8. Számlázás

Az adatkezelés célja: számlázás

A kezelt adatok köre: név, postacím, adószám, EU adószám, fizetési mód, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MVSZ Képzési Központ Kft. számlázásával foglalkozó munkatársa

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezést követő 365. napig tart

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton a 1131 Budapest, Rokolya u.25. címen,

– e-mail útján az kepzes@mvsz.eu címen.

4. 1. 9. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az MVSZ Képzési Központ Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. 2. Technikai adatok

Az MVSZ Képzési Központ Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott saját informatikai illetve alvállalkozói eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az MVSZ Képzési Központ Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az MVSZ Képzési Központ Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az MVSZ Képzési Központ Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4. 3. A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatunk, hogy az MVSZ Képzési Központ Kft. weboldalainak látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk.

A korábban hivatkozott programok a böngészőben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalainkra érkezett látogatóként engedélyezi a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics

A Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használjuk, többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalunkat, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing

A Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy az MVSZ Képzési Központ Kft. Weboldalára látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az MVSZ Képzési Központ Kft. hirdetésével találkozzanak. Az MVSZ Képzési Központ Kft. a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az MVSZ Képzési Központ Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az MVSZ Képzési Központ Kft. és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az MVSZ Képzési Központ Kft. mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

Facebook Remarketing

Az MVSZ Képzési Központ Kft. a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőjében teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítette a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesz részt.

Ha le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Profilt építünk marketing célból:

A profil építés során a partnerek által megadott adatokat használjuk fel csoport szinten marketing akcióink során. Egyedi azonosítást nem végzünk. Célunk, hogy az általunk küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találják ügyfeleink. Mi sem szeretünk általános, nem nekünk szóló üzeneteket kapni.

A profil adatok alapján manuálisan, kézzel létrehozott szűrők segítségével célzunk, építünk csoportokat.  Kivételt képeznek ez alól a 16. életévet már betöltött, de még kiskorúnak számító gyermekek.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

5. 1. Adatfeldolgozók megnevezése:

Az MVSZ Képzési Központ Kft. számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén (1131 Budapest, Rokolya u. 25.) alatt, illetve szerver szolgáltatónk szerverparkjában találhatók meg. Az MVSZ Képzési Központ Kft. honlapját, a tömeglevél szoftvert kiszolgáló szervereket biztosító és kiszolgáló szolgáltatók:

Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Telefon: +36 (21) 200 0040

E-mail cím: admin@megacp.com

Weboldal: www.3in1.hu

Az adatok tárolásának fizikai helye: T-Systems Adatpark Budapest II. (T-Systems területén őrzött, riasztóval, kamerákkal ellátott gépterem), 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13. 1

2310 Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A. (Felvételt rögzítő kamerákkal, riasztóval ellátott telephely).

3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/a. (Felvételt rögzítő kamerákkal, riasztóval ellátott székhely)

Webanalitika, email és dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés:

Név: Google LLC

Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

Weboldal: https://www.google.com/

Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email szolgáltatás, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

Célzott reklám megjelenítés:

Név: Facebook Inc.

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telefon: +1 650-543-4800

Weboldal: https://www.facebook.com/

Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

Humán erőforrás oldalról:

Lakossági bankok:

Név: CIB Bank

Cím: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Weboldal: https://www.cib.hu/index

Cégjegyzékszám: 01-10-041004

Adószám: 10136915-4-44

Tárolt adatok: nincs

Műveletek: a nekik elutalt összeget az ügyfél saját számláján jóváírják

Online adatszolgáltatás (számlázó):

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

Telefon: +36-1-427-3200

Weboldal: https://www.nav.gov.hu/

Tárolt adatok: számlán szereplő adatok, számla tételek, számla részletes adatai.

Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, hatósági ellenőrzés.

5. 2. Bizalmas adatkezelés

Az MVSZ Képzési Központ Kft. a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email küldés az Ön részére és a megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Az MVSZ Képzési Központ Kft. sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén azonban átadhatja személyes adatait és más vonatkozó információkat.

Továbbá az MVSZ Képzési Központ Kft. biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

Az MVSZ Képzési Központ Kft. az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag az MVSZ Képzési Központ Kft. számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

Az MVSZ Képzési Központ Kft. által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről az MVSZ Képzési Központ Kft. emailben értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

5. 3. Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Munkatársaink számára a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosítjuk csak az általunk kezelt személyes adatokhoz.

Személyes adatokat tartalmazó szerverekhez kizárólag a legszűkebb szükséges körnek – éles szervereket üzemeltető csapat – van hozzáférése.

5. 4. Adatbiztonság

Technológia:

Az MVSZ Képzési Központ Kft. rendszeresen frissít minden alkalmazott szoftvert az ismert támadási felületek kivédésére, minden szinten.

Titkosított adatmentés készül meghatározott időpontonként, automatikusan emberi beavatkozás nélkül.

Hozzáférés védelem:

Fizikai hozzáférés az infrastruktúrához erősen korlátozott. Minden esetben szükséges a megfelelő azonosítás.

Hálózat biztonság:

Több szintű tűzfalas védelem választja el az adatokat tároló szervereket a külvilágtól. Internet kapcsolattal csak a dedikált terheléselosztó szerverek rendelkeznek. Alkalmazás szerverek és adattároló szerverek egymástól elhatárolt belső hálózaton üzemelnek, közöttük egy köztes tűzfal/terheléselosztó réteg biztosítja a kapcsolatot.

Külön hálózaton üzemel az éles/teszt/integrációs teszt/fejlesztői környezet.

Több szintű behatolás- és adathalászat-támadás riasztás védi a tárolt adatokat. Nem használt szolgáltatások, protokollok és szoftverek eltávolításra kerülnek. Minden szerverünk minimális alapokból építkezik, csak a szükséges szoftvereket telepítve.

Adatmentés és katasztrófa elhárítás:

Automatikus adatmentés naponta készül és titkosítva továbbítódik Magyarország területén kívüli adatközpontba.

Azonosítás és hozzáférés szabályozás:

Minden hozzáférés csak nevesített felhasználói fiókokon keresztül lehetséges a követhetőség biztosítására.

Felhasználói fiókokat jelszavak védik.

6. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATTOVÁBBÍTÁS

6. 1. Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezeljük adataidat.

Személyes adatok utolsó kontaktfelvétel után 365 napig, kivéve ahol törvényi előírás vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időtávot kíván meg.

Részletes leírás az egyes adatkörökről, adatkezelési célokról és adat megtartási időkről a “Kezelt adatok” fejezet alatt.

6. 2. Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Az MVSZ Képzési Központ Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezeléssel kapcsolatban az ezen cím alatt az alábbiakban felsorolt jogok illetik meg. Ezek kapcsán megkeresésére GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolunk, de megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljunk.

 7. 1. Tájékoztatás joga

Kérheti, hogy tájékoztassuk az általunk kezelt személyes adatairól és hozzáférést kérhet, valamint bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein (emailben a kepzes@mvsz.eu címen).

A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudjuk azonosítani a felhasználót. Az emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált email címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsuk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

 7. 2. Hozzáférés joga

Ha kéri, hogy tájékoztassunk arra vonatkozóan, hogy Személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphat az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7. 3. Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a kepzes@mvsz.eu címre küldött e-mailben kérheti Személyes adatai helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 7. 4. Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheti az általunk kezelt Személyes adatai törlését. Az MVSZ Képzési Központ Kft. késedelem nélkül köteles törölni a partnereire vonatkozó személyes adatokat, ha:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
  • az étintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelése áll fenn
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatunk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatóak le.

7. 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor Személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.

 7. 6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 7. 7. A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 7. 8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Kivételt képeznek ez alól a 16. életévet már betöltött, de még kiskorúnak számító gyermekek.

 7. 9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8. TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE, JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK KÖVETÉSE

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó az MVSZ Képzési Központ Kft. weboldalán az „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

9. TOVÁBBI KÉRDÉSEK/VÁLASZOK

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a kepzes@mvsz.eu címre küldött emailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, jogorvoslati lehetőséggel közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére tájékoztatunk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.