A Magyar Vámügyi Szövetség Választási Szabályzata


A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése – az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak alapján – háromévente a következő tisztségviselőket
választja:
A. Titkos szavazással:


B. Nyílt szavazással:


Jelen szabályzat a választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos teendőket
tartalmazza.
I. A választások előkészítése

 1. A Szövetség elnöksége az Alapszabály 18.3. pontja alapján a közgyűlést megelőzően
  legalább 30 nappal kijelöli a Jelölő Bizottság elnökét (1 fő) és tagjait (3-4 fő), s írásban felkéri
  őket a tagság lehetőség szerint teljes körű megkeresésére, s a szóbeli javaslatok alapján a
  jelölőlisták elkészítésére.
  Egyidejűleg – saját tagjai közül, elnökségi határozattal – javaslatot tesz a tisztújító közgyűlés
  levezető elnökére, aki ettől kezdődően a választások megtörténtéig szorosan együttműködik a
  Jelölő Bizottság elnökével, úgy is, mint az Elnökség választásokért felelős tagja.
  A Jelölő Bizottság munkáját annak elnöke hangolja össze (feladat-meghatározás,
  feladatmegosztás, határidők stb.)
 2. A Jelölő Bizottság tagjai a tagság általuk megkérdezett részének javaslatait tisztségenkénti
  bontásban rögzítik. Szövetség elnökségét is – mint azt a testületet, amelynek a legnagyobb a
  rálátása a tagság elmúlt háromévi szövetségi munkájára – megilleti a jelölés joga. Az elnökség
  jelölése is csak egyetlen vélemény erejével bír, az senkire, még a meghozatalában résztvevőkre
  sem jár semmiféle kötelezettséggel. Egy-egy jelölt több tisztségre is jelölhető.
 3. A Jelölő Bizottság valamennyi javasolt jelöltet megkérdezi arról, hogy vállalja-e az adott
  tisztség(ek)re történő jelölést, akár több tisztségre jelölést lehet vállalni előzetesen. A jelölés
  elfogadása esetén a Jelölő Bizottság megküldi a jelölt számára, kitöltés és visszaküldés céljából
  a jelen szabályzat mellékletét képező űrlapot, amely alapján a Közgyűlés előtt tájékoztató
  információk kerülnek megosztásra a tagsággal a jelöltekről. Az előkészített jelölti rész-listákat
  a bizottsági tagok az bizottsági elnök részére átadják (megküldik).
 4. A Jelölő Bizottság elnöke a rész-listákat tisztségenként összesíti, s így elkészíti a Jelölti
  Listát. A Jelölti Listán a jelöltek tisztségenként a jelölések számától függetlenül, ABCsorrendben szerepelnek.
  A Jelölti Listát
 1. A Jelölő Bizottság elnöke munkájáról folyamatosan beszámol a választásokért felelős
  elnökségi tagnak, továbbá a tisztújító közgyűlést megelőző ülésén az Elnökségnek.
  II. A választások lebonyolítása
 2. A levezető elnök megkérdezi a Közgyűlés résztvevőit, hogy a Közgyűlés elején a
  beszámolók elfogadása érdekében megválasztott háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot
  elfogadják-e a tisztújítás lebonyolítása érdekében. A résztvevők egyszerű többséggel
  szavaznak. Elutasítás esetén a levezető elnök új jelölteket állítását kéri, és új Szavazatszámláló
  Bizottságot választanak a Szövetség jelenlévő tagjai közül.
 3. A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a Jelölő Bizottság személyi összetételéről, majd
  felkéri annak elnökét a Bizottság munkájának ismertetésére.
  A Jelölő Bizottság elnöke tájékoztatást ad a Bizottság által végzett munkáról.
 4. A levezető elnök irányításával kezdődik a választási procedúra, először a titkos szavazással
  választandó tisztségekre.
  3.1. A Jelölő Bizottság elnöke tisztségenként külön-külön ismerteti a tagság által javasolt és a
  jelölést elfogadó jelölt(ek) listáját.
 5. A szavazás is tisztségenként zajlik. A választás a Jelölti Listán szereplő személyek
  távollétében is megtartható személyüket illetően.
  4.1 Amennyiben egy-egy jelöltet több tisztségre is jelöltek, úgy az első tisztségre történt
  megválasztását követően (amelyre nézve a jelölés elfogadását illetően előzetesen nyilatkozik)
  nevét a többi jelölőlistáról (szavazólapról) törölni kell, és a nyílt szavazással megválasztandók
  között sem indulhat. Amennyiben az egyes tisztségre a fenti rendelkezés alapján nem marad
  kellő számú jelölt, a Jelölti Lista pótlólagos kiegészítése érdekében a levezető elnök
  megkérdezi a közgyűlés résztvevőitől, hogy az előzetes listán maradtakon kívül van-e más – a
  közgyűlésen részt vevő – jelöltre javaslatuk. Amennyiben az utólagos jelölt a helyszínen el is
  fogadja a jelölést, úgy a jelölti listára pótlólag fel kell vezetni az új jelölt nevét.
  4.2. Amennyiben a Szövetség Elnökének több jelöltet jelöltek, a meg nem választott jelölt(ek)
  automatikusan felkerül(nek) az Alelnök-jelöltek listájára, a meg nem választott Alelnök
  jelölt(ek) automatikusan felkerül(nek) az Elnökségi tag-jelöltek listájára.
  4.3.Az így elkészített szavazólapokat (ideértve ezek online technikai megoldását biztosító
  linket)
 1. A nyílt szavazással választandó tisztségviselők megválasztása a 4.-4.5 pontban rögzítettektől
  annyiban tér el, hogy a közgyűlés tagjai kézfelemeléssel döntenek a Jelölő Bizottság elnöke
  által ismertetett jelölti javaslatokról. A bizottsági tagokról összevontan is lehet szavazni, ha ezt
  a jelöltek száma lehetővé teszi, de a közgyűlés bármelyik tagja kérésére személyenkénti
  szavazást kell tartani.
  III. Eljárás választási ciklus közben megüresedő tisztségviselői feladatok ellátására
 2. A két választás közötti időszakban megüresedő választott tisztségviselői feladatok ideiglenes
  ellátására az elnökség köteles 30 naptári napon belül, a következők szerint intézkedni.
  1.1. Kijelölés: Az elnökség döntést hoz a feladat ideiglenes ellátására alkalmas személy
  felkéréséről és tagjai közül felelőst választ az ügy intézésére.
  1.2. Felkérés: Az elnökség ezzel megbízott tagja felkéri a jelöltet a feladatnak a következő
  közgyűlésig történő ellátására.
  1.3. Megbízás: Amennyiben a jelölt elfogadja a feladat ideiglenes ellátására vonatkozó
  felkérést, úgy az elnökség erről határozatával rendelkezik. Amennyiben a jelölt nem fogadja el
  a felkérést, úgy az eljárást meg kell ismételni mindaddig, amíg megoldás nem születik.
 3. Az elnökség a feladat ellátására kijelölt személyt a soron következő közgyűlésen a tisztség
  betöltésére jelöli. A közgyűlésen szavazást tartanak a tisztségviselői kinevezésről, amely
  közgyűlési döntés a következő tisztújító közgyűlésig végleges hatályúvá válik. Amennyiben a
  közgyűlés a feladatot ideiglenesen ellátó személyt a tisztségre nem választja meg, úgy
  haladéktalanul új, bármelyik jelen lévő szövetségi tag által helyben javasolt é s a javaslatba
  hozott által a jelölést elfogadó személyt kell – egyfordulós, egyszerű szótöbbségű szavazással
  – a korábban megüresedett tisztségre megválasztani. A valaki által önmagára tett javaslat nem
  szabálytalan, azt önkéntes jelentkezésként kell kezelni. Abban az esetben, ha a jelölt a szavazás
  során nem éri el a jelen lévő szavazatok fele + 1 szavazat mértékű támogatást, a választást
  eredménytelennek kell nyilvánítani, egyúttal az elnökség 1.3. pont szerinti határozata – a
  következő tisztújító közgyűlésig – végleges hatályúvá válik.
  A Választási Szabályzatot jelen – az időközi módosításokat is magába foglaló – formájában és
  tartalmával a Magyar Vámügyi Szövetség 2021. május 26.-i közgyűlése fogadta el, és az 2021.
  május 26.-én lép hatályba.
  Sipos László
  a Magyar Vámügyi Szövetség elnöke