A Magyar Vámügyi Szövetség Etikai Kódexe


I. Fejezet

A KÓDEX HATÁLY

A A Kódex hatálya kiterjed:

– Szövetségünk valamennyi tagjára,

– A nem természetes személy tagok (tagszervezetek) képviseletében eljáró személyekre,

– Szövetségünk választott tisztségviselőire és alkalmazottaira.

 (A továbbiakban együtt: Tag)

II. Fejezet

ALAPELVEK

1. Szövetségünk a nyíltság, az átláthatóság, a becsületesség és a feddhetetlenség elveit alkalmazva jár el.

2. Szövetségünk tagjai az ügyfeleiknek a tőlük elvárható szakmai segítséget megadják, segítséget nyújtanak jogaik érvényesítéséhez és kötelezettségeik teljesítéséhez. Tagjaink munkájukkal arra törekednek, hogy megbízóiknak a törvényességbe vetett bizalma az eljárások során töretlenül megmaradjon, erősödjön.

3. Tagjaink kötelessége, hogy eljárásuk során felhasználjanak minden alkalmat a megbízóik érdekeinek védelmére,a fennálló törvények tiszteletére. Ennek érdekében minden megnyilatkozásukban érzékeltetik a jogállam, a jogrend iránti tiszteletet, segítik a megbízók önkéntes jogkövetését.

4. Tagjaink nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely veszélyeztetheti a kötelezettségek betartását, nem vállalnak el olyan megbízást, amelyhez nem rendelkeznek kellő ismeretekkel, gyakorlati tapasztalattal, illetve feltétellel, vagy ha a kellő ismeret, tapasztalat szakértő, vagy más személy bevonásával sem pótolható.

5. Tagjaink a gazdasági tevékenységüket a törvényes előírások keretein belül, a kölcsönös együttműködés szellemében és úgy kötelesek folytatni, hogy ne legyenek ellentétesek jelen Kódexben megfogalmazott üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel, valamint az üzleti szokásokkal.

6. Tagjaink a szakszerűen végzett szolgáltatás érdekében állandóan részt vesznek szakmai önképzésen, illetve képzésen, elsősorban a Szövetség által szervezett szakmai fórumokon. A Tag, illetve képviselőjének esetleges szakmai hibájának, etikai vétségének megítélésénél súlyosító körülmény, ha bizonyíthatóan elhanyagolta szakmai továbbképzését.

7. Tagjaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, különös tekintettel arra, hogy az a Magyar Vámügy Szövetség megítélését ne veszélyeztesse.

III. Fejezet

ETIKAI NORMÁK

8. Etikai vétség követ el az a Tag, aki/amely:

IV. Fejezet

ETIKAI VIZSGÁLAT, SZANKCIÓK

9. Bármely Tag, a Tag megbízója, vagy a vám- illetve az állami adóhatóság képviselője tehet bejelentést az Elnökségnek etikai vétség elkövetésének gyanúja miatt.

10. Az Etikai Bizottság a bejelentést kivizsgálja, amelyet a bejelentés érkezésétől számított 30 napon belül meg kell kezdeni és további 30 napon belül be kell fejezni. Az Etikai Bizottság elnöke a vizsgálat alapján összefoglalót készít, amelyben javaslatot tesz a bejelentés kezelésére, részletesen bemutatja a bejelentés szerinti cselekményt, annak minősítésére javaslatot tesz, valamint feltárja az enyhítő vagy súlyosító körülményeket. Az Elnökség soron következő ülésén, amennyiben maga is egyetért a bejelentésben foglaltak etikai vétség minősítésével, a következő szankciókat alkalmazhatja az etikai vétséget elkövető Taggal szemben:

a. Figyelmeztetés.

b. Kéthavi tagdíjnak megfelelő összeg befizetésére kötelezés (külön tagdíj).

c. Tagsági jogviszony felfüggesztése meghatározott időre, legfeljebb egy évre, ide nem értve a tagdíjfizetési kötelezettséget.

d. A Szövetségből történő kizárás.

Belátása szerint felhívhatja a sérelmet szenvedett fél írásbeli megkövetésére.

11. Az Elnökség által elmarasztalt Tag az Elnökség döntése ellen a soron következő Közgyűléstől jogorvoslatot kérhet, kérelmét az Elnökségnek adja át. A jogorvoslati kérelmet az Elnökség a Közgyűlés napirendjére felveszi. A Közgyűlés döntése lehet az Elnökség által alkalmazott szankció eltörlése, enyhítése, vagy jóváhagyása.

12. Amennyiben az elmarasztalt Tag jogorvoslati kérelmet nyújt be, az Elnökség által megállapított szankció a Közgyűlés döntéséig nem lép hatályba. Ez idő alatt az elmarasztalt esetleges választott tisztségét nem gyakorolhatja.

13. Az Elnökség, valamint a Közgyűlés döntését a Tagokkal az egyébként szokásos módon közölni kell. A Közgyűlés jogerős marasztaló határozata ellen az elmarasztalt tag az arról való tudomásszerzést követő 30 napon belül bírósági keresettel élhet.

14. Amennyiben a bejelentés alaptalannak bizonyul, a rosszhiszemű bejelentővel szemben, ha egyébként Kódexünk hatálya alá tartozik, azonos eljárást kell lefolytatni.

15. Az Etikai Bizottság Elnökből és három tagból álló állandó bizottság. Az Etikai Bizottságot a Közgyűlés választja meg. Az egyes ügyekben háromtagú, az Elnöke által összeállított tanácsban jár el.

16. Amennyiben az Etikai Bizottság két, bármely okból kieső (összeférhetetlenség, betegség stb.) tagja miatt működésképtelenné válna, úgy az adott ügy kivizsgálásában való részvételre helyette – nem állandó tagként – az Elnökség kér fel egy személyt a Tagság képviselőiből.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Jelen Etikai kódexben foglaltaknak minden Tag aláveti magát, az Etikai kódex azonban nem helyettesíti a Szövetség tagságára vonatkozó szakmai jogszabályokban foglalt előírásokat, korlátozásokat, vagy tilalmakat.

18. Ezen Etikai kódexet a Szövetség 2010. május 6.-án megtartott Közgyűlése elfogadta.

19. Ezen Etikai kódex az elfogadását követő napon lép hatályba, az Elnökség a Tagságot az egyébként szokásos módon tájékoztatja az elfogadott Etikai kódexről, valamint az internetes honlapján közzéteszi.

Budapest, 2010. május 6.

Tüske Péter MVSZ elnök