A Magyar Vámügyi Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat


I.
A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai
Elnevezése:
Magyar: Magyar Vámügyi Szövetség
Angol: Hungarian Association of Customs Affairs
Német: Ungarische Zollwesen Verband
Francia: Association Hongroise des Affaires Douanieres
Székhelye:
1131 Budapest, Rokolya u.25.
Telefon: + 36 1 238-0054
Telefax: + 36 1 238-0054
E-mail címe: info@vamszovetseg.hu
Hivatalos honlapja: wwwmvsz.eu
A Magyar Vámügyi Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) önálló jogi
személyiségű szakmai és érdekvédelmi társadalmi szervezet.
Működési formája: Egyesület.
Az alakuló közgyűlés időpontja

 1. január 28.
  Bírósági bejegyzés időpontja, sorszáma
 2. április 2. Fővárosi Bíróság 5128
  II.
  A Szövetség célja, fő tevékenysége
 3. A Szövetség célja:
  A tagság és a Szövetség által képviselt szakágak társadalmi érdekeinek
  képviselete, a közös érdekek érvényesítése.
 4. Fő tevékenysége:
 1. A közgyűlés
  A Szövetség legfőbb szerve, a tagok összességéből áll.
  Döntési hatásköre a Szövetséget érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
  Összehívására jogosult:
 1. A Felügyelő Bizottság
  Feladata a Szövetség törvényes működésének ellenőrzése, a pénzügyi és
  gazdasági tevékenység folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetés
  végrehajtásának kontrollja.
 2. Az Elnökség
  Két közgyűlés között intézi a Szövetség minden olyan ügyét, amelyet az
  Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
  Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes.
  Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést tizennégy napon belül
  ismételten össze kell hívni,
  Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az
  Elnök szavazata dönt.
  Az elnökségi ülések tanácskozási joggal felruházott állandó résztvevője a
  Felügyelő Bizottság elnöke, a Főtitkár, a Szakmai és Nemzetközi Bizottság
  elnöke.
  A napirendi pontok tárgyalásánál a nem elnökségi tag előterjesztők
  meghívottként minden esetben, az előkészítésben résztvevő esetleges
  szakértők – az Elnökség döntése alapján – szükség szerint vesznek részt.
  Az elnökség üléseinek helyét és időpontját a közvetlenül megelőző elnökségi
  ülésen határozza meg.
  Az elnökségi ülések napirendjei – az azokat meghatározó (Elnök, Elnökség)
  előzetes döntése alapján – írásban vagy szóban kerülnek előterjesztésre. Az
  előterjesztő személyéről is a napirend meghatározója dönt.
  Az elnökségi ülésekről a Titkárság emlékeztetőt készít, amelynek
  tartalmaznia kell a napirendet, megjelentek felsorolását, az ülésen
  elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott
  határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét.
  Az elnökség határozatairól az érintetteket, valamint a Szövetség tagságát
  elektronikus levél (e-mail) útján kell tájékoztatni.
  Az emlékeztetőt fel kell tenni a Szövetség honlapjának tagok által elérhető,
  területére.
  3.1. Elektronikus úton történő határozathozatal:

  Szükség esetén az elnök elrendelheti elektronikus levélben megküldött kérdés(ek)ről,
  szintén elektronikus levélben történő határozathozatalt.
  A távszavazás elrendelésétől számított 24 órán belül bármelyik elnökségi tag kérheti
  elnökségi ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalása érdekében.
  Ezt a kérelmet az elnöknek kell megküldeni elektronikus levélben, aki a kérelem
  kézhezvételekor elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja az elnökség tagjait
  a kérelemről, és a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belülre
  összehívott elnökségi ülés helyszínéről és időpontjáról.
  A távszavazás elrendeléséről értesítő levélnek tartalmaznia kell:
   a határozattervezetet,
   a szavazásra nyitva álló határidőt,
   a szavazás módját,
   a szavazat elfogadásához szükséges szavazati arányt,
   valamint azt, hogy csak igennel vagy nemmel lehet szavazni.
  A szavazatok elektronikus levélben történő megküldésére az elrendelésétől számított
  legalább két, legfeljebb négy napos határidőt határozhat meg az elnök. A határidő
  lejártakor az elnök összesíti a beérkezett szavazatokat.
  A végeredményről az elnök feljegyzést készít, amelyhez csatolni kell az elnökségi
  tagok elektronikus válaszlevelét.
  A határozatképességre, a szavazati arányokra és a határozat közzétételére az általános
  szabályok az irányadóak. Valamennyi az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésről
  hozható határozat távszavazás útján,
  3.2.Videokonferencia
  Szükség esetén és meghatározott technikai feltételek fennállása esetén az elnök
  elrendelhet előre meghatározott időpontban elnökségi ülés tartását video konferencia
  útján.
  A video konferencia elrendelésétől számított 24 órán belül bármelyik elnökségi tag
  kérheti hagyományos elnökségi ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalása
  érdekében.
  Ezt a kérelmet az elnöknek kell megküldeni elektronikus levélben, aki a kérelem
  kézhezvételekor elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja az elnökség tagjait
  a kérelemről, és a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belülre
  összehívott elnökségi ülés helyszínéről és időpontjáról.
  Video konferenciát legkorábban az ennek elrendelését követő harmadik napra lehet
  összehívni. Az ülés nyilvánossága érdekében az elnökség lehetővé teszi a video
  konferenciába történő becsatlakozást, amennyiben az erre irányuló kérelmet
  legkésőbb az ülést 24 órával megelőzően eljuttatják az elnökhöz postai (tértivevényes
  levél) vagy elektronikus (e-mail) úton.

  Valamennyi az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésről hozható határozat video
  konferencia útján. A határozatképességre, a szavazati arányokra az Elnökségi
  ülésekre vonatkozó általános szabályok az irányadóak azzal, hogy videokonferencia
  esetében jelenléten az elnökségi tagok egy beszélgetésben való, egyidejű online
  részvétele értendő.
 3. Az Elnök
  Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját. Képviseli a Szövetséget.
  Képviseleti jogát – meghatározott esetekben – átruházhatja az alelnökre,
  vagy az Elnökség egyik tagjára, valamint a Főtitkárra.
  Irányítja a Szövetség tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogot
  gyakorol.
  Felügyeli a Főtitkár és a Titkárság tevékenységét, munkáltatói jogot
  gyakorol a Szövetség alkalmazottai fölött.
 4. Az Alelnök
  Az Alapszabályban rögzített feladatait az Elnök megbízása alapján látja el.
 5. Az Elnökségi tagok
  Részt vesznek az elnökségi döntések előkészítésében, meghozatalában,
  végrehajtásának irányításában, ellenőrzésében.
  Az Elnökség által meghatározott témakörök felelősei. Felügyelik, ellenőrzik –
  azok elnökeivel fenntartott munkakapcsolat útján – az elnökség által kijelölt
  munkabizottság(ok) tevékenységét.
 6. A Titkárság
  A Titkárság a Főtitkár irányításával, az Elnök felügyelete alatt működik. Az
  elnökség – s Titkárság munkájának elősegítésére – jogosult titkárságvezető
  foglalkoztatására. A Főtitkár és a titkárságvezető közötti munkamegosztást
  a Főtitkár határozza meg. Mindkét feladatkör betölthető munkaviszonyban
  vagy megbízási jogviszonyban.
  Döntés – előkészítési feladatai:
 1. Bizottságok
  A Szakmai és Nemzetközi, az Oktatási és Továbbképzési valamint a Jogi és
  Etikai Bizottság az Alapszabályban rögzítettek szerint, az ad hoc bizottságok
  pedig a létrehozójuk (Közgyűlés, Elnökség) előírásai alapján végzi
  tevékenyégét.
  8.1. Szakmai és Nemzetközi Bizottság
  Szakmai kérdésekben az elnökség igényére és saját kezdeményezésére
  állásfoglalásokat, javaslatokat készít. Részt vesz – elnöki vagy elnökségi
  döntés alapján – bel-és külföldi szakmai fórumokon. Az elnökség szakmai
  döntéseit végrehajtja, illetve szervezi, ellenőrzi azok végrehajtását.
  Munkáját négy tagozatban végzi:

  Vámügyi Tagozat
   Jövedéki Tagozat
  Környezetvédelmi Tagozat
   Integrátori Tagozat
  Az egyes tagozatok élén a Bizottság egy-egy tagozatvezetője áll. A Szövetség
  tagjai a tagozatok vezetőihez intézett bejelentéssel válnak egy, vagy több
  tagozat tagjává. A tagozatok munkájába a tagozatvezető saját hatáskörben
  vonhat be – a Szövetség tagjai, illetve a tagok képviselői közül – további
  közreműködőket.
  8.2. Oktatási és Továbbképzési Bizottság
  Szervezi a Szövetség tanfolyamait, konferenciáit, folyamatosan
  tájékoztatja a tagságot a harmadik személyek által szervezett, de a
  Szövetség tagjai számára hasznos képzési – továbbképzési lehetőségekről.
  8.3. Jogi és Etikai Bizottság
 1. Aláírási és utalványozási jog
  Egyszemélyes aláírás:

A Szervezeti és Működési Szabályzatot jelen – az időközi módosításokat is
magába foglaló – formájában és tartalmával a Magyar Vámügyi Szövetség

 1. március 17.-i közgyűlése fogadta el, és az elfogadásával lépett hatályba.
  MVSZ elnök