Vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzésének és kreditpont gyűjtésének szabályai


Szelesebb Koru Szolgaltatast Nyujthatsz Az Ugyfeleidnek

A továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vétel évét követő évtől áll fenn, a továbbképzési év január 1-től december 31-ig tart.

Vagyis aki pl. 2022. márciusában került a nyilvántartásba, annak először 2023. január 1 –december 31. között kell teljesítenie a továbbképzést. A Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a továbbképzésre kötelezett vámtanácsadóknak évente 16 kreditpontot, a vámügynököknek 12 kreditpontot kell teljesíteniük a Rendelet szerinti továbbképzési programok, rendezvények teljesítésével, szakmai kiadvány vásárlásával.

Jogszabály: a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről szóló 283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

4. § (1) A szakmai továbbképzésre kötelezett vámtanácsadó és vámügynök a Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpontok megszerzésével teljesíti.

(2) A Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési időszak tartama 1 év. Az első továbbképzési időszak a nyilvántartásba vétel évét követő év első napjával kezdődik. A továbbképzési év január 1-től december 31-ig tart.

Kreditpont elvárt mennyisége

(3) Egy továbbképzési időszak alatt – az 5-8. § szerinti továbbképzésben való részvétellel – a vámtanácsadónak összesen legalább 16 kreditpontot, míg a vámügynöknek összesen legalább 12 kreditpontot kell teljesítenie.

Mindkét nyilvántartásba történő felvételnek nincsen jogi akadálya, és tulajdonképpen a résztvevőknek sem jelent többlet kötelezettséget. Ha egy mindkét területre minősített képzést végez el a továbbképzésre kötelezett, akkor egy teljesítéssel két kreditigazolásra jogosult, egyszer vámtanácsadóként, egyszer vámügynökként. Mivel a kötelezettségek teljesítéséről külön-külön nyilvántartást vezetnek a minisztériumban, ilyen esetben a továbbképző szervezetnek is külön kell nyilvántartania a teljesítést mindkét regisztrációs számra vonatkozóan, illetve dupla igazolást kell kiállítani a résztvevőnek. A két területre tehát elég lesz 16 kreditpontot teljesíteni (ha ez a 16 kreditpont mindkét terültre minősítésre került), de mindkét területhez külön-külön kell bejelenteni a teljesítést.

Továbbképzések

5. § (1) Továbbképzésnek minősül a továbbképzési időszakban

a) a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló miniszteri rendelet szerinti képző szervek által szervezett, és a nyilvántartásba vételt végző szerv által kreditponttal minősített továbbképzési program, valamint

b) a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint akkreditált továbbképző szervezet által szervezett, és a nyilvántartásba vételt végző szerv által kreditponttal minősített továbbképzési program.

(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 8 pont lehet. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ugyanazon továbbképzési program teljesítése – ideértve annak elektronikus változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.

(8) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, valamint a teljesített kreditpontok tanúsító igazolásaként a minősített továbbképzési programon való részvételt, a továbbképző szervezet által kiállított igazolás tanúsítja, amely tartalmazza az igazolás sorszámát, a továbbképzésre kötelezett nevét, nyilvántartási számát, az igazolást kibocsátó továbbképző szervezet nevét és székhelyét, a továbbképzés adatait (képzés formája, időtartama, helyszíne, időpontja, kezdete és vége), a teljesített továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, elszámolhatósági időszakát, kreditpont értékét, az igazolást kiadó személy nevét, beosztását.

(11) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a minősített továbbképzési programok adatait a kreditpont-minősítési eljárás befejezését követő hónap 15. napjáig közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon, a program kreditpont-értékével és elszámolhatósági időszakával együtt. 

Figyelem! Ez a portál itt érhető el: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kreditpontos-tovabbkepzesekDE! A tájékoztatás nem mindig naprakész! AZ MVSZ kreditpontos képzéseiről és rendezvényeiről a honlapunkról www.mvsz.eu tájékozódjanak, illetve a tagságunk folyamatosan információkat kap!

Konktakt vagy elektronikus képzések igénybevétele

6. § (1) A továbbképzési programok megvalósíthatók kontakt vagy elektronikus képzés formájában.

(2) Kontakt képzésnek minősül az a továbbképzés, amelynek teljes időtartama alatt a képzés helyszínén a résztvevő személyesen jelen van.

(3) Elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a képzésben részt vevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus képzés formája e-learning vagy online képzés lehet.

(5) A megvalósított elektronikus képzésért a továbbképző szervezet a továbbképzésben részt vevő személy számára csak akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése a (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

(6) A továbbképzésben részt vevő személy adott évi továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be az elektronikus képzésben való részvételért a továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha az elektronikus továbbképzést a (4) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint az adott továbbképzési évben teljesíti.

Jelenléti ív

7. § (1) A továbbképzés megvalósításával összefüggésben a továbbképző szervezet köteles:

f) a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni, amely tartalmazza a továbbképző szerv nevét, címét, a továbbképzés helyét, időpontját, a program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, az oktatók nevét, a résztvevők nevét, nyilvántartási számát, aláírását, elektronikus képzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani az elektronikus képzési programot teljesítőket,

g) a jelenléti ívet a továbbképzés lebonyolítását követően lezárni, és legkésőbb hét napon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre,

Igazolások kiadása

h) az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a képzés befejezését követő hónap végéig, a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére, az 5. § (8) bekezdésében meghatározott adattartalommal, elektronikus képzés esetén az elektronikus képzési rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető formátumban,

i) egyértelműen nyomon követhető módon bemutatni, hogy a továbbképzésen részt vevő személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást,

j) az általa vezetett nyilvántartásokat (ideértve a jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő dokumentációt is) legalább 8 évig megőrizni,

Kreditpontok elszámolása

8. § A Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítését az 5. § (8) bekezdése szerinti igazolások, illetve a 10. § (2) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése szerinti igazolások – Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre történő – benyújtásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, legkésőbb az adott továbbképzési évet követő év január 30-ig.

Szakmai rendezvények kreditpont minősítése

10. § (1) Továbbképzési év során teljes napi szakmai rendezvény esetén 2 kreditpont, félnapos szakmai rendezvény esetén 1 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek tagjaként az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzésnek nem minősített szakmai rendezvényen részt vesz.

(2) A szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni. A részvétel igazolására a szakmai rendezvényen a vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek által kiállított igazolás szolgál, amelyet a továbbképzésre kötelezett személy köteles benyújtani. Az igazolás az igazolás sorszámát, a résztvevő nevét, nyilvántartási számát, az igazolást kibocsátó továbbképző szervezet nevét és székhelyét, a szakmai rendezvény adatait (formája, időtartama, helyszíne, időpontja, kezdete és vége), az igazolást kiadó személy nevét, beosztását tartalmazza.

Vámszakmai kiadvány

11. § (1) Ha továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a (2) és (3) bekezdés szerint kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az adott évi továbbképzésének teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatát a kreditpont beszámításra vonatkozó kérelmével együtt benyújtja a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(6) Vámszakmai kiadvány a vámtanácsadók vagy vámügynökök továbbképzése szempontjából releváns tartalmat hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, vámszakmai ismereteket tartalmazó kiadvány – ideértve a szakkönyvet, valamint a minősítési kérelem benyújtását megelőző legalább 24 hónapon keresztül legalább negyedévente folyamatosan megjelenő vámszakmai folyóiratot is – vagy releváns vámszakmai ismereteket közvetítő információs eszköz, web alapú alkalmazás.

Figyelem! Szakmai kiadvány vásárlásért járó kreditpont csak akkor vehető figyelembe az adott évi továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, ha a kiadvány előzetesen minősítésre került, és a vásárlást igazoló számla kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába esik!

FIGYELEM!A Magyar Vámügyi Szövetség által 2020-ban kiadott második kiadása, Michael LUX: „Útmutató az Uniós Vámkódexhez” c. szakkönyvünket a PM 2 kreditpontra minősítette, amelynek megvásárlásával lehet kreditpontot szerezni.Az MKIK gondozásában kiadott Incoterms2020 magyar nyelvű kiadvány 2 kreditpontot ér, az elszámolhatósági időszaka 2022. július 28-2024. december 31-ig tart. A számlát a természetes személy nevére, vagy céges vásárlás esetén a cég nevére de megjegyzésként a számlát felhasználó természetes személy(ek) nevének feltüntetésével kell kérni kiállítani és a vásárlás évében be kell küldeni a nyilvántartó hatósághoz a kreditérték beszámítása érdekében!
Összefoglalás:
 kreditminősített továbbképzésa kredithatározat szerinti kreditértékena részvételről elektronikus rendszeren keresztül a képző szerv ad meg adatokat a résztvevőkrőlemellett képzési igazolást is kiállít a résztvevőknekha az elszámolásban hiba van, akkor a nyilvántartásban szereplő személy igazolni tudja a részvételét az eljárás során
 nem kreditminősített szakmai programon való jelenlét tagoknakkonferencia, vámműhely vagy szakmai nap (ami nem volt krediteztve)félnapos program 1 pont, egész napos program 2 pontannak, aki részt vett (jelenléti íven igazolva) és még a tagságban tartozik a tárgyév dec 31-énigazolást ad ki az MVSZ kérésrea nyilvántartásban szereplő természetes személy nyújtja be a PM felé tárgyévet követő év jan 30-ig
 vámszakmai kiadvány vásárlásakreditminősített kiadvány (1 vagy 2 pont)elszámolhatósági időn belüli vásárlása számlát kell beküldeni/bevinni a PM felé a nyilvántartásban szereplő személynek a vásárlás évét követő én jan 31-igszámlán legyen rajta a természetes személy neve (céges számlán is közleményként!)

Illetékes szerv

Kreditpont gyűjtési kötelezettség teljesítésével összefüggésben a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztályának Felügyeleti Osztálya jár el, melynek elérhetőségei

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

E-mail: szakkepzes@pm.gov.hu

Információs vonal (H-P: 8-10 óráig) Telefon: 06-1-795-6753

A Felügyeleti Osztály vezetője:Kincses-Aigner Mártaosztályvezető E-mail: marta.aigner.kincses@pm.gov.huTovábbképzés (vámtanácsadók, vámügynökök):Kristály Gergely Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, Felügyeleti Osztály 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Telefon: 06-1/896-7233 E-mail: gergely.kristaly@pm.gov.huszakkepzes@pm.gov.hu

MVSZ kontakt

Szabóné Görög Mária Oktatási asszisztensMobil:+36 70 967 8860 Email: gorog.maria@vamszovetseg.huTolnainé dr. Tóth Veronika főtitkárMobil: +36 70 399 9664 Email: tolnaine.tothvera@vamszovetseg.hu

Budapest, 2022. augusztus 2.

Mellékletek: