Speaker Meeting 46290858

Vámügyintéző

Képzési program

A szakmai képzés megnevezéseVámügyintéző
A képzés céljaOlyan szakemberek képzése, akik a képzés eredményes befejezése után alkalmasak lesznek a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő vámügyi feladatok ellátására.
A képzés célcsoportjaMindazon a 3.1. pontban megjelölt iskolai végzettséggel, a 3.2. pontban felsorolt szakmai előképzettséggel vagy a 3.3. pontban megjelölt szakmai gyakorlattal rendelkező személy, aki vámszakmai területen vámügyintézőként kíván elhelyezkedni.
A képzés során megszerezhető kompetenciákA Programkövetelményben kötelezően előírt modulokhoz rendelt elvárt készségek és kompetenciák megszerzését a képzés biztosítja. Ld. Programkövetelmény 8.1.1., 8.1.2. és 8.1.3. pontok
A képzésbe való bekapcsolódás feltételeiIskolai végzettség: Érettségi végzettség


Szakmai előképzettség:
­ A Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens – azonosítószám: 04115010 (jogelőd végzettségek is figyelembe vehetők)
– 5 0411 09 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (jogelőd végzettségek is figyelembe vehetők)
– Vállalkozási ügyviteli ügyintéző – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0411 09 02 (jogelőd végzettségek is figyelembe vehetők),
– Logisztikai technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 1041 15 06 (jogelőd végzettségek is figyelembe vehetők),
vagy
­ A 3.3. pontban meghatározott feltételek szerint teljesített szakmai gyakorlat.
A szakirányú felsőfokú (jogi, közgazdasági/gazdasági, pénzügyi, (vám)igazgatás-szervező, közszolgálati, hulladékgazdálkodási szakmérnök) végzettség esetén sem szakmai előképzettségre vagy sem szakmai gyakorlat igazolására nincs szükség.
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
a) Érettségi végzettség esetén (szakmai előképzettség nélkül) legalább egy év (igazolt) szakmai gyakorlat.
b) A 3.2. pont szerinti szakmai előképzettség esetén nem kell szakmai gyakorlatot igazolni.


Szakmai gyakorlat igazolása:
– időtartama legalább 6 hónap, annak aki a vámhatóságnál vagy vámügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (vámügynökség, vámtanácsadás, logisztikai szolgál tató, szállítmányozás, export / import tevékenység, jövedéki tevékenységet végző gazdálkodó) vámügyintéző, vámkezelő vagy vámadminisztrátor munkakörben vámügyi munkatevékenységet teljesített, vagy időtartama 1 év, annak aki a fentiek szerinti gazdálkodó szervezetnél eltöltött egyéb vámfeladatot is végző munkakörben vagy munka körön kívül egyéb vámfeladatot végzett,
– a szakmai gyakorlat egybefüggő időtartam és nem számít bele a GYED, a GYES illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálati ideje,
– az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolja; a szakmai gyakorlat igazolás tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét, szakmai gyakorlat területét, valamint a betöltött munkakört,
– a szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha
a) vámügyintéző, vámkezelő vagy vámadminisztrátor, jövedéki ügyintéző, szállítmányozó vagy raktárvezető munkakörben került foglalkoztatásra, vagy
b) vámhivatal hivatalos állományának tagja és vámügyi munkatevékenységet végzett,
c) külön munkaköri besorolás nélkül vámügyi munkatevékenységet vagy egyéb vámfeladatot végzett.


Egészségügyi alkalmasság követelmény: –


Egyéb feltételek
A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.
A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését és a Programkövetelmény 10.6. pontjában előrt, a vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, termékdíj ügyintéző szakmai képzés közötti átjárhatóságot biztosítja.
A képzésben való részvétel feltételeijelenlét az órákon

max. 30% hiányzás

felnőttképzési szerződés betartása
A képzés időtartama:Áruosztályozási ismeretek 166
Vámjogi ismeretek 250
Ügyintézést támogató egyéb szakmai ismeretek 42
Összesen: 458
A maximális csoportlétszám:40 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírása:A tananyagegységeket mérések zárják, amelyek sikeres teljesítése esetén a Felnőttképző igazolást ad ki. Az új szakmai képzési rendszerben a felnőttképző nem tart képesítő vizsgát, legfeljebb a képzési csoport részére a vele együttműködő vizsgaközpontokkal időpontot egyeztet.
A képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:A felnőttképző a képzéstől mindhárom tananyagegység elvégzését követően a sikeres záró mérések (ideértve az előzetes tudás beszámítását is) esetén ad ki igazolást.
A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.A képzésvégrehajtásához elvárt tárgyi feltétel a berendezett tanterem, az elektronikus eszközök, (laptop, kivetítő, mikrofon, hangszóró), megfelelő adminisztrációs eszközök, stb.
A vámügyintézői szakképesítésre irányuló képzésben oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki
a) felsőfokú végzettséggel vagy vámügyintézői szakképesítéssel rendelkezik, és
b) legalább 5 éves vámszakmai tapasztalatot szerzett
ba) vámügyi tevékenységet végző vállalkozásnál,
bb) államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál vámszakmai, adózási vagy logisztikai területen,
bc) felsőoktatásban pénzügyi, gazdasági területen oktatóként,
bd) vámügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek szakmai szövetségénél az oktatásra vonatkozó megbízás előtti 8 évben.
A maximális csoportlétszám:40 fő